آب مقطرگیری GIFEL

دهه ها تجربه و نوآوری های فنی استانداردها را تنظیم و تضمین کرده اند. دستگاه های آب مقطرگیری رایمند طب (GIFEL ) آب مقطر فوق العاده خاص را تولید می کند و این آب مقطر با رسانایی پایین مطابق با مقررات DAB و قوانین کتاب بین المللی دستور داروسازی می باشد . قابلیت رسانایی هریک از مدلها در این بروشور به صورت میانگین بیان شده و برای استفاده از آب شهر باید به عنوان مقادیر تقریبی در نظر گرفته شود و این هدایت بستگی به کیفیت آب شهر ( آب ورودی به دستگاه ) دارد.

در سراسر ایران چهار طیف بسیار کارامد دستگاههای تقطیر رایمند طب ارائه می شود که حاوی ۱۴ مدل با ظرفیت ۲ تا ۱۲ لیتر در هر ساعت می باشد .و این دستگاههای تقطیر بیشتر در بخش تحقیقات استفاده می شود برای مثال در آماده سازی پزشکی ، باکتری شناسی ، آماده سازی کشت های سلولی ، بافتی ، فرایند پاکسازی ، استریلیزاسیون ، محلول های بافر ، برنامه های کاربردی میکروبیولوژیکی و تحلیلی الخصوص برای HPLC استفاده می شود .

با تقطیر آب گرم خنک کننده دستگاه ها به طور بسیار اختصاصی عمل میکنند وبسیار قابل اعتماد هستند و هیچگونه هزینه نگهداری را در بر نمیگیرد و شایان ذکر است که تولید های خاص امکان پذیر است .